Warunki korzystania

Warunki korzystania

I. Postanowienia wstępne

Pixal s.r.o. świadczy usługi związane z widgetem Kołoo za pośrednictwem strony internetowej http://www.koloo.net (lub http://www.koloo.pl) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Akceptując niniejsze warunki, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się z treścią niniejszego dokumentu. Do korzystania z produktów i usług Pixal s.r.o. wymagana jest zgoda na regulamin. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania tych warunków.II. Opis usługi

Pixal s.r.o. jest jako jedyny uprawniony do decydowania o funkcjonalności, sposobie użytkowania, przedmiocie i zakresie poszczególnych usług i produktów, a także o zakończeniu świadczenia tych usług. Pixal s.r.o. ma wyłączne prawo do decydowania o treści i charakterze widgetu, a także o dodawaniu, modyfikowaniu lub usuwaniu poszczególnych elementów oprogramowania. Korzystając z widgetu Kołoo na stronach podmiotów trzecich (w tym tej) zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 ustawy nr. 147/2001 Coll. o reklamie i zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami i zgodnie z art. 65 ustawy nr. 610/2003 Coll. w sprawie komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, niniejszym wyraźnie wyrażam zgodę na to, aby administrator tej strony internetowej dostarczał/wysyłał materiały reklamowe, promocyjne i marketingowe dotyczące jego produktów i usług w jakikolwiek sposób, w tym dzwonienie, wysyłanie wiadomości e-mail (w tym krótkich wiadomości) . Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć, wylogowując się, klikając bezpośredni link w promocyjnej wiadomości e-mail lub kontaktując się bezpośrednio z administratorem tej strony.III. Dostęp do usług i korzystanie z nich

Produkty i usługi Koloo.net mogą być używane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem i głównymi cechami,

- produkty i usługi Koloo.net są publicznie dostępne na stronach internetowych podmiotów trzecich (w tym tej),

- użytkownik rozumie i zapoznał się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z produktów i usług oraz nie ma w związku z nimi zastrzeżeń,

- użytkownik jest świadomy zagrożeń związanych z elektroniczną transmisją danych,

- Koloo.net zastrzega sobie prawo dostępu do informacji uzyskanych od indywidualnych użytkowników w celach technicznych i administracyjnych,IV. Ochrona danych osobowych użytkowników i odwiedzających

Pixal s.r.o. jest uprawniony do postępowania z dokumentami osobistymi użytkowników i odwiedzających tylko w zakresie określonym w dokumentach „ Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych“ i „ Umowa o przetwarzanie“, które stanowią integralną część niniejszych warunków.

W związku z Rozporządzeniem RODO Pixal s.r.o dąży do nakłonienia użytkowników do korzystania z Usługi Kołoo zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, ale oświadcza, że Pixal s.r.o. nie jest prawnie wiążący i dystansuje się od problemów, jakie mogą wyniknąć dla użytkownika podczas korzystania z usługi Kołoo, dlatego zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem w sprawie prawidłowego korzystania z usługi Kołoo.V. Ograniczona gwarancja

Pixal s.r.o. nie gwarantuje najwyższej jakości swoich działań w celu zapewnienia dostępności i ciągłości dostarczanych produktów i usług zgodnie z ich przeznaczeniem. Pixal s.r.o. nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

- wszelkie negatywne konsekwencje spowodowane wyjątkowymi wydarzeniami lub okolicznościami, dla których Pixal s.r.o. nie ma wpływu,

- nielegalne i sprzeczne operacje przeprowadzane podczas korzystania z produktów i usług, które są sprzeczne z niniejszymi warunkami,

- przerwy w oferowanych produktach i usługach, które nie są spowodowane przez Pixal s.r.o.,

- rozmieszczenie, realizacja i dostarczenie nagród (rabatów, bonusów i upominków), które odwiedzający mogą otrzymać od operatora tej strony internetowej za pośrednictwem widgetu Kołoo znajdującego się na stronie trzeciej (w tym tej).VI. Zmiany w tym dokumencie

Pixal s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez informowania użytkowników o jakichkolwiek zmianach. Użytkownicy mogą w każdej chwili zapoznać się z aktualnym i obowiązującym brzmieniem warunków na naszej stronie internetowej http://www.koloo.pl. Dalsze korzystanie z dostarczonych produktów i usług oznacza akceptację zmian w tym dokumencie.VII. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze porozumienia. Wszelkie spory, których nie można rozstrzygnąć polubownie, należy kierować do sądu powszechnego w kraju operatora.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Wyślij wiadomość i my skontaktujemy się z Tobą.