Umowa o przetwarzaniu

Umowa o przetwarzaniu

Niniejsza Umowa Przetwarzania stanowi uzupełnienie Warunków Handlowych pomiędzy Pixal, s.r.o., REGON: 46263659 i użytkownikiem.


Definicja podstawowych pojęć

1.1. Definicje podstawowych pojęć:

- „Dostarczyciel“ – Pixal s.r.o., który jest operatorem serwisu Kołoo i zastrzega sobie prawa autorskie do tego serwisu.

- „Użytkownik“ – to osoba lub firma korzystająca z usługi Kołoo.

- „Usługa“ – jest to usługa Kołoo stworzona i obsługiwana przez Dostawcę.

1.2. Niniejsza Umowa powierzenia określa sposób przetwarzania danych osobowych partnerów biznesowych Użytkownika zgodnie z wymogami RODO.

1.3. Dostawca jest podmiotem przetwarzającym w stosunku do danych osobowych kontrahentów Użytkownika, Użytkownik jest administratorem tych danych.

1.4. Usługodawca nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w sprzeczności lub poza zakresem określonym w niniejszych warunkach bez bezpośredniej, specjalnej zgody Użytkownika.Jakie dane przetwarza Dostawca?

2.1. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na rzecz Użytkownika w celu świadczenia usługi Kołoo oraz wsparcia Użytkownika w korzystaniu z aplikacji w zakresie wspólnych danych osobowych. Przetwarzanie danych specjalnych zgodnie z art. 9 RODO jest zabronione w ramach Usługi.

2.2. Użytkownicy Serwisu Kołoo przekazują następujące dane osobowe:

  • Imię, Nazwisko
  • Adres rozliczeniowy - ulica, miasto, kod pocztowy, stan
  • Dane biznesowe - REGON, NIP (i inne w przypadku innych państw)
  • Dane kontaktowe - e-mail, telefon, internet
  • Faktura internetowa - adresy IP
  • Hasło


Co Dostawca robi z danymi i jak je przetwarza

3.1. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do świadczenia Usługi (w tym np. Wsparcia).

3.2. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na rzecz Użytkownika w zakresie i celu określonym w art. 3.1 niniejszych warunków. Dostawca będzie gromadzić, przechowywać, przechowywać i usuwać dane osobowe w ramach przetwarzania.

3.3. Użytkownik udziela Dostawcy zgody na zaangażowanie w przetwarzanie innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe (osobę trzecią). Usługodawca musi nałożyć na swoich podwykonawców takie same obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jak na podmioty przetwarzające dane osobowe, określone w niniejszych warunkach.

3.4. Usługodawca zobowiązuje się, że przetwarzanie danych osobowych będzie zapewnione wyłącznie w następujący sposób:

  • Dostawca przyjął i będzie utrzymywać środki techniczne i organizacyjne współmierne do stopnia ryzyka, aby zapobiec nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych, zmianie, zniszczeniu lub utracie danych, nieuprawnionej transmisji, innemu nieuprawnionemu przetwarzaniu, a także innym nadużyciom.
  • Upoważnione osoby Usługodawcy, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z niniejszymi warunkami, zobowiązane są do zachowania poufności danych osobowych oraz środków bezpieczeństwa, których ujawnienie zagroziłoby ich bezpieczeństwu. Usługodawca zabezpiecza swoje możliwe do udowodnienia zobowiązanie do tego obowiązku. Usługodawca zapewnia, że ten obowiązek osoby uprawnionej będzie trwał nawet po rozwiązaniu stosunku pracy lub innego stosunku pracy z Usługodawcą.
  • Dostawca dostarczy Użytkownikowi wszelkich informacji niezbędnych do udowodnienia, że zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i RODO zostały wypełnione.


Prawo Użytkownika do eksportu danych

4.1. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do eksportu dokumentów związanych z relacjami finansowymi w związku z Kołoo (np. Faktury).

4.2. Jeśli użytkownik ma listę adresów e-mail klientów, lub. inne dane (imię, nazwisko), ma możliwość wyeksportowania tych danych, a następnie odpowiada za ich późniejsze wykorzystanie.

4.3. Użytkownik może zażądać eksportu dodatkowych danych ze swojego konta, ale Dostawca ma prawo naliczyć cenę odpowiadającą poświęconemu czasowi i innym kosztom związanym z takim eksportem.Kasowanie danych

5.1. Dane konta użytkownika zostaną usunięte w ciągu 15 dni od zakończenia świadczenia usługi.

5.2. W ciągu 15 dni od usunięcia konta Usługodawca usunie dane konta Użytkownika.

5.3. Zapisy działalności Serwisu (logi), które mogą również zawierać zapisy aktywności Użytkownika na jego koncie, zostaną usunięte przez Usługodawcę w terminie 1 roku od likwidacji konta.Inne

6.1. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich znanych mu faktów, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na należyte i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych warunków oraz do zapewnienia Usługodawcy współpracy niezbędnej do spełnienia tych warunków.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Wyślij wiadomość i my skontaktujemy się z Tobą.